top of page
PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Inleiding

De Stichting Huis voor Ontmoeting en Sport Onder d’n Plag heeft tot doel het beheer, de exploitatie en het in stand houden van dorps- en sportaccommodatie Onder d’n Plag. Het bestuur van de Stichting verwerkt en bewaart persoonsgegevens en is daarbij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze Privacy Verklaring wil het bestuur u graag informeren over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen en naar u kunnen worden herleid, zoals naam, adres en geboortedatum. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld gezondheid, ras, godsdienst of strafrechtelijk verleden.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Het bestuur van Onder d’n Plag verwerkt en bewaartpersoonsgegevens van vrijwilligers, en van contactpersonen van de vaste gebruikers, incidentele huurders en leveranciers.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het bestuur verwerkt en bewaart geen bijzondere persoonsgegevens.

Bij contactpersonen van de vaste gebruikers, incidentele huurders en leveranciers van Onder d’n Plag worden alleen contactgegevens verwerkt en bewaard, te weten voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mail adres.

Aan vrijwilligers kunnen behalve contactgegevens ook aanvullende gegevens worden gevraagd zoals geboortedatum, geboorteplaats, IBAN, en kopieën van bepaalde diploma’s.

Van vrijwilligers envaste gebruikers die een sleutel hebben van het gebouw worden tag- en alarmpasnummer geregistreerd.

Bij evenementen waarbij het bestuur (mede-)organisator is kunnen beeldopnamen (foto’s, video) gemaakt worden. Deze beeldopnamen kunnen worden gepubliceerd. Als er beeldopnamen worden gemaakt bij een evenement, dan wordt u daarover geïnformeerd via de beeldschermen in Onder d’n Plag.

De website van Onder d’n Plag gebruikt geen cookies en vermeldt geen persoonsgegevens anders dan enkele contactgegevens van vrijwilligers die voor u een aanspreekpunt kunnen zijn.

Wat is het doel van de verwerking van persoonsgegevens?

Het bestuur verwerkt en bewaart alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het beheer en de exploitatie van Onder d’n Plag. Dit betreft in de meeste gevallen contactgegevens. Aanvullende gegevens van vrijwilligers zoals kopieën van diploma’s worden altijd door de vrijwilligers zelf verstrekt, en verwerkt en bewaard met hun toestemming.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving:

  • Digitale bestanden worden bewaard op personal computers, laptops en telefoons van bestuursleden, voorzien van password en up-to-date virusscanner; deze bestanden zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar van het apparaat.

  • Schriftelijke bestanden worden bewaard in een afgesloten archief in Onder d’n Plag; deze bestanden zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden en de archiefbeheerder.

Worden de persoonsgegevens gedeeld met anderen?

Binnen de organisatie van Onder d’n Plag (vrijwilligers, vaste gebruikers) kunnen contactgegevens onderling worden uitgewisseld, als deze nodig zijn voor activiteiten die vallen onder de doelstelling van Onder d’n Plag. Door het verstrekken van hun contactgegevens geven vrijwilligers en vaste gebruikers hier impliciet toestemming voor.

Persoonsgegevens worden nooit aan externe derde partijen verstrekt, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven door de betrokkene.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden bewaard zolang deze gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Voor financiële administratie zijn de wettelijke termijnen van toepassing.

Wat zijn uw rechten omtrent uw persoonsgegevens?

U heeft te allen tijde het recht om de eigen gegevens in te zien, te laten wijzigen, toestemming voor verwerking in te trekken of om verwijdering van de gegevens te vragen. U kunt daarvoor contact opnemen met het bestuur.

Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij het bestuur. Als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgepakt of opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat is de procedure bij een datalek?

Als persoonsgegevens in handen komen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben is er sprake van een datalek. Het bestuur van Onder d’n Plag doet er uiteraard alles aan om datalekken te voorkomen. Als er sprake is van een datalek met potentieel aanzienlijke gevolgen voor de privacy, dan zal het bestuur dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen.

Wijzigingen privacyverklaring

Het bestuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring.

Contactgegevens

E-mail:                  info@onderdnplag.nl

bottom of page