top of page
GEDRAGSREGELS

Gedragsregels bezoekers

Bezoekers en deelnemers aan activiteiten zijn van harte welkom in Onder d’n Plag. Om voor iedereen een prettig bezoek en fijne deelname te waarborgen heeft het bestuur een aantal gedragsregels voor bezoekers opgesteld:

 • Een bezoeker van de accommodatie mag andere bezoekers geen hinder of overlast veroorzaken.

 • Alcohol wordt alleen geschonken aan personen van 18 jaar en ouder. Alcoholgebruik is alleen toegestaan wanneer tijdens de activiteiten de bar geopend is.

 • Er mogen geen eigen, meegebrachte etenswaren en/of dranken in de ruimten van het gebouw of de daarbij horende terreinen worden genuttigd. Ook mag geen alcohol worden gedronken op de openbare weg in de nabijheid van het gebouw.

 • Onder d’n Plag is een rookvrij gebouw. Roken mag alleen buiten het gebouw, op de daarvoor aangewezen plek.

 • Het is verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoeld in de Opiumwet, binnen de accommodatie te gebruiken, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of aanwezig te hebben. Bij constatering hiervan zal het bestuur genoodzaakt zijn gepaste actie te ondernemen.

 • Het in bezit hebben van wapens of voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan is binnen de accommodatie verboden. Bij constatering zal het bestuur genoodzaakt zijn gepaste actie te ondernemen.

 • Van bezoekers wordt verwacht dat zij alle voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde naleven.

 • Op het moment van sluiting of op het moment dat de dienstdoende beheerder of een bestuurder dit verzoekt, wordt van de bezoeker verwacht dat hij/zij de ruimte(n) verlaat en in ordelijke staat achterlaat. Dit betekent, veegschoon en de gordijnen dicht.

 • Bij vertrek uit het gebouw mag de nachtrust in de directe omgeving niet worden verstoord door overmatig geluid in de vorm van luidruchtig praten, toeteren en vol gas wegrijden met brommer of auto.

 • In verband met brandveiligheid mogen in de ruimtes alleen brandwerende versieringen worden aangebracht. Kaarsen of waxinelichtjes zijn niet toegestaan.

 • Bij ontruiming in geval van een calamiteit wordt van bezoekers verwacht dat zij de aanwijzingen van de dienstdoende beheerder en/of BHV-er nauwgezet opvolgen.

 • De bezoeker is aansprakelijk voor schade, toegebracht aan gebouw of inventaris door hem/haar persoonlijk of door de aanwezige personen bij door de bezoeker georganiseerde activiteiten in het gebouw. Bij schade toegebracht aan eigendommen van Onder d’n Plag wordt een schadeloosstelling gevraagd. Bij wangedrag of vandalisme kan voor bepaalde tijd de toegang worden ontzegd.

 • Het bestuur of de dienstdoende beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing van, of schade aan goederen van bezoekers.
   

bottom of page